Tauler preinscripció i matrícula CFGS

 A continuació es mostra el calendari previst per al procés de preinscripció i matrícula.

A mesura que estiguin disponibles, també es mostraran els enllaços de descàrrega dels llistats corresponents.

 

Publicació de la llista provisional amb puntuació provisional26 de juny de 2023

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ
Publicació oferta inicial 25 de maig de 2023
Termini per presentar reclamacions a la llista provisional 26 de juny fins al 3 de juliol de 2023, utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions
Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions. 6 de juliol de 2023
Sorteig del número de desempat 6 de juliol a les 11 hores
Publicació de la llista ordenada 10 de juliol de 2023
Publicació de la relació d'alumnes admesos i llista d'espera 18 de juliol de 2023
Publicació de l'oferta definitiva de places 19 de juliol de 2023
Període de matriculació per als alumnes admesos 19 al 24 de juliol de 2023 –segons instruccions que es publicaran en el web del centre-

 

ACTE PÚBLIC DE GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA
26 de juliol de 2023. La informació es pot trobar en el següent enllaç.
CALENDARI DE LA SEGONA FASE D’ADMISSIÓ
Per l’alumnat que no ha obtingut cap plaça en els centres demanats en la preinscripció
Publicació definitiva de les vacants 5 de setembre de 2023
Ampliació de sol•licituds https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/
6 i 7 de setembre de 2023
Publicació de la llista d’ admesos 8 de setembre de 2023
Període de matrícula 8 al 12 de setembre de 2023, segons instruccions que es publicaran en el web del centre

 CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE

  • L’alumnat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o de tècnic/a de formació professional no han de presentar cap certificat.
  • La qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació.
  • En el cas dels alumnes pendents de l'avaluació extraordinària de batxillerat o del cicle formatiu: cal adjuntar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació.
  • En el cas que la prova d'accés s'hagi superat en convocatòries d'aquestes proves de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar el certificat de superació, perquè la qualificació s'obté de l'aplicació de gestió de proves del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal adjuntar la certificació de superació de la prova abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
  • Si es tracta d'estudis de batxillerat LOGSE cal adjuntar la còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions del batxillerat.
  • En el cas d'alumnat que han superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en l'any actual cal adjuntar la còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent. Cal presentar el certificat de superació de la prova al centre en el moment de la matrícula.
  • Les persones exemptes de fer la prova d'accés perquè han superat les proves d'accés a la universitat per a més grans de 40 o 45 anys: el certificat de superació d'aquesta prova.
  • En el cas que s'al·legui el curs d'orientació universitària (COU): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb l'establert en la Resolució d'11 d'abril de 2008, de la Secretaria General d'Educació, per la qual s'estableixen les normes per a la conversió de les qualificacions qualitatives en qualificacions numèriques de l'expedient acadèmic dels alumnes de batxillerat i cursos d'accés a la universitat de plans anteriors a la Llei orgànica 1/1990, de 3 de maig, d'ordenació general del sistema educatiu (BOE núm. 99, de 24 d'abril de 2008).
  • En el cas que s'al·legui un títol de tècnic/a especialista (FP2): la qualificació mitjana l'ha de calcular el centre on s'han acabat els estudis, d'acord amb l'establert en la Resolució de 4 de juny de 2001.
  • En el cas dels alumnes que hagin al·legat un estudi estranger. No cal presentar cap certificat en el cas d'homologacions que s'hagin tramitat a Catalunya a partir de 2016, ja que la qualificació s'obté de les bases de dades del Departament d'Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s'ha pogut obtenir, cal adjuntar la credencial o el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Més informació a http://queestudiar.gencat.cat/es/homologacio.