Assessorament i reconeixement aprenentatges

L’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament en la formació professional  té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la famílServei d'assessoramentia professional escollida.

Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

 Destinataris del servei d'assessorament

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

 

 

 

 

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells Servei de reconeixment d'aprenentatgesaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.

Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.

El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.

 Els requisits d'accés als cicles formatius per a grau mitjà i per a grau superior es poden consultar en el següent enllaç.

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencathttps://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

 

 

 

  

IMPORTANT!! NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA SANITÀRIA:

Les actuacions del servei d’assessorament es podran fer de manera preferent de forma telemàtica.

Les actuacions del servei de reconeixement amb caràcter general es faran presencials, però es poden fer telemàticament per causa justificada segons la normativa vigent en matèria sanitària.

En el cas de la modalitat telemàtica és necessari seguir les següents indicacions:

● La persona aspirant ha de disposar d’una adreça de correu electrònic, que permeti realitzar sessions de videoconferència amb el programari Google Meet. 

● Indicacions de com es desenvoluparan les sessions de video-reunions: L’aspirant ha de poder disposar dels recursos informàtics corresponents, per tal de que la video-reunió es pugui desenvolupar de forma adient.

o L’aspirant ha de demostrar la seva identitat mostrant el DNI/NIE a través de la vídeo-reunió.

o S’informarà a l’aspirant, que en cap moment, pot gravar les sessions ni difondre cap imatge o contingut del desenvolupament de les mateixes.

 

El Departament d'Ensenyament convoca els processos d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per als serveis d'assessorament i de reconeixement d'aprenentatges

Els participants interessats en el serveis esmentats hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament i/o reconeixement d'aprenentatges.

1) Oferta

Consulteu l'oferta de places d'aquesta convocatòria en aquest enllaç .

2) Calendaris

3) Models de sol·licitud

Les sol·licituds es poden emplenar directament en el centre o bé es poden descarregar els models de sol·licitud en aquest web:

 
4) Consultes

Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :

Isabel Miralvés
933382553
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Institut Provençana
c/ Sant Pius X, n. 8
08901 L'Hospitalet de Llobregat
933.382.553


Publicacions del procés

 • Llista provisional d'admesos al servei d'assessorament (no disponible)
 • Llista definitiva d'admesos al servei d'assessorament (no disponible)
 • Llista provisional d'admesos al servei de reconeixement (no disponible)
 • Llista definitiva d'admesos al servei de reconeixement (no disponible)

 

Reclamacions:

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (no computen els dissabtes ni els dies festius, si n'hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d'admesos al servei, per presentar al·legacions en relació amb el procés.

Model "Reclamació a la llista provisional d'admesos al servei d'assessorament o al servei de reconeixement dels aprenentatges"

Model "Reclamacions sol·licitud reconeixement"

Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre on s'ha presentat la sol·licitud.

 

El Departament d'Ensenyament convoca els processos d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per als serveis d'assessorament i de reconeixement d'aprenentatges

Els participants interessats en el serveis esmentats hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament i/o reconeixement d'aprenentatges.

1) Oferta

Consulteu l'oferta de places d'aquesta convocatòria en aquest enllaç .

2) Calendaris

3) Models de sol·licitud

Les sol·licituds es poden emplenar directament en el centre o bé es poden descarregar els models de sol·licitud en aquest web:

 
4) Consultes

Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :

Isabel Miralvés
933382553
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Institut Provençana
c/ Sant Pius X, n. 8
08901 L'Hospitalet de Llobregat
933.382.553


Publicacions del procés

 

Reclamacions:

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (no computen els dissabtes ni els dies festius, si n'hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d'admesos al servei, per presentar al·legacions en relació amb el procés.

Model "Reclamació a la llista provisional d'admesos al servei d'assessorament o al servei de reconeixement dels aprenentatges"

Model "Reclamacions sol·licitud reconeixement"

Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Preus públics

Servei d'assessorament

60 euros

Servei de reconeixement

Unitats formatives LOE: 18 euros / unitat

 

Bonificacions i exempcions

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

a)    Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
b)    Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
c)    Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d)    Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

Forma de pagament

Mitjançant transferència bancària al compte número:

ES05 2100 0254 8102 0045 1487

 

 

El Departament d'Ensenyament convoca els processos d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per als serveis d'assessorament i de reconeixement d'aprenentatges

Els participants interessats en el serveis esmentats hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament i/o reconeixement d'aprenentatges.

1) Oferta

Consulteu l'oferta de places d'aquesta convocatòria en aquest enllaç .

2) Calendaris

3) Models de sol·licitud

Les sol·licituds es poden emplenar directament en el centre o bé es poden descarregar els models de sol·licitud en aquest web:

 
4) Consultes

Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :

Isabel Miralvés
933382553
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Institut Provençana
c/ Sant Pius X, n. 8
08901 L'Hospitalet de Llobregat
933.382.553


Publicacions del procés

 

Reclamacions:

Els interessats disposaran de tres dies hàbils (no computen els dissabtes ni els dies festius, si n'hi hagués), a partir del dia següent al de la publicació de les llistes d'admesos al servei, per presentar al·legacions en relació amb el procés.

Model "Reclamació a la llista provisional d'admesos al servei d'assessorament o al servei de reconeixement dels aprenentatges"

Model "Reclamacions sol·licitud reconeixement"

Les al·legacions s'han de presentar per escrit al centre on s'ha presentat la sol·licitud.

 

SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU

1.    L’assessorament en la formació professional del sistema educatiu

L’assessorament és un servei que l’Institut Provençana presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.

El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les Servei d'assessoramentexpectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

2.    Persones destinatàries

El servei d’assessorament s’adreça a les persones adultes interessades en obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu i professional més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació proposat.

El servei d’assessorament es pot sol·licitar :

a)    de forma individual
b)    a demanda d’una entitat o empresa prèvia la signatura d’un conveni o acord de col·laboració amb el centre educatiu.

L’informe d’assessorament és requisit previ per a la inscripció en el procediment de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

3.    Accés al servei

Per accedir al servei, cal emplenar la sol·licitud que proporciona el centre educatiu.

4.    Què ofereix el servei?

•    Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
•    Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc benefi-ciar-me’n.
•    Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
•    Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
•    Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
•    Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.
•    L’informe d’assessorament obtingut és un requisit per  presentar-se al servei de reconeixement de l’experiència laboral.

5.    Fases del servei

Fase 1 : Informació i lliurament de la documentació

Fase 2 : Detecció de l’objectiu professional de la persona usuària

Fase 3 : Identificació de la formació i l’experiència laboral de la persona usuària en relació amb el cicle

Fase 4 : Relació de la formació susceptible de ser convalidada o de tenir exempció, en el cicle formatiu

Fase 5 : Estudi de l’experiència professional de què disposa la persona usuària i de la resta de la formació rebuda

Fase 6 : Elaboració de l’itinerari formatiu i professional i de les recomanacions per aconseguir l’objectiu professional

Fase 7 : Lliurament de l’informe d’assessorament a la persona usuària

6.    Preu del servei

El servei d’assessorament té un cost determinat per la generalitat de Catalunya. Consulteu el preu públic.

7.    Documentació per a la inscripció al servei d'assessorament

 • Original i fotocòpia del DNI o document equivalent d’identificació.
 • Full de sol.licitud
 • Document justificatiu de bonificació o exempció del preu públic
 • Justificant de pagament del preu públic (la manca de pagament del preu del servei en el Termini establert comporta l’exclusió del servei).

 

Destinataris del servei de reconeixement

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professionals.

Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:

 • haver complert 18 anys
 • acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector
 • disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places per al servei de reconeixement.

Més informació Gencat:https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

 

Pàgina 1 de 2