Institut-Empresa

Descripció de l'oficina

Aquest espai de divulgació de l'oficina Institut-Empresa és el punt de contacte entre l'institut, les empreses i els nostre alumnat.

Estem desenvolupant diverses aplicacions per facilitar a les empreses la sol·licitud d'alumnat per realitzar pràctiques en centres de treball, així com per publicar les seves ofertes de treball.

Els nostres alumnes i exalumnes podran també publicar a través d'aquest espai els seus currículums per a aquelles empreses en busca de professionals qualificats.

Mentrestant, les empreses interessades en tenir alumnat en pràctiques o en ofertar un lloc de treball, poden contactar amb la nostra oficina Institut-Empresa en la següent adreça de correu electrònic:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Apartats específics amb informació addicional

 

Exempcions de la FCT

L'exempció sempre s'ha de considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o mòdul essencial en la formació professional de l'alumnat, ja que preveu dos grans objectius:

1.    Completar l'adquisició de la competència professional assolida en el cicle formatiu (objectiu de qualificació professional)
2.    Facilitar la incorporació de l'alumnat al món laboral (objectiu d'inserció laboral).

En el cas que l'alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera parcial o total mitjançant l'experiència laboral pot demanar l'exempció total o parcial de les pràctiques.


Resolució

La direcció del Centre és l’encarregada de resoldre l’exempció.  Els/les  tutors/es revisen les peticions recollides pels seus alumnes.  La coordinació de la FP proposa i el/la directora/a del Centre la resol.

Documentació

La sol·licitud d'exempció de la FCT (doc, pdf) s’ha de presentar per escrit i ha d’anar acompanyada dels documents acreditatius corresponents que es descriuen en cadascun dels supòsits d’exempció.  La documentació ha de ser l’original o una còpia compulsada.

Les exempcions es poden tramitar en qualsevol moment del curs o dels cursos del cicle formatiu, abans de l’avaluació final ordinària. Es recomana tramitar les exempcions a l’inici del curs acadèmic.


SUPÒSITS D’EXEMPCIONS DE LES FCT


EXEMPCIÓ TOTAL


Exempció per experiència laboral

L’exempció del 100% del total de les hores del crèdit del cicle s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit o mòdul de la FCT,  relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Exempció per validació o reconeixement d’experiència laboral

Les persones que tinguin reconegudes i certificades totes les unitats formatives (UF) com a mínim d’un crèdit o mòdul directament relacionat amb les unitats de competència del cicle formatiu, a través de:

  • Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials (programa “Qualifica’t”).
  • Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, d’acord amb la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional inicial.


Acreditació

S’acredita amb el certificat oficial emès per un centre docent autoritzat.


EXEMPCIONS PARCIALS

 

Parcial  50%

L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de la FCT, relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu.

Parcial 25%

L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit/mòdul del cicle s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita l’exempció.

 

Relació de documents acreditatius

Per sol.licitar qualsevol tipus d’exempcions:

• Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per a sol.licitar les exempcions total o parcial del 50%:

•  Contractes laborals (original i còpia)
•  Certificat o informe de l’entitat o empresa, on constin les hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que ha realitzat l’alumne o alumna (model en doc, pdf).
• Fulls de salaris. (Opcional)

• Si es treballa per compte propi:

– Certificat d’alta d’activitat econòmica.
– Rebuts de cotització a la Seguretat Social (si escau).
– Quota de règim d’autònoms.
– Declaració trimestral positiva de l’activitat econòmica (model 130).


PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A LES EXEMPCIONS


Quins alumnes poden demanar exempcions?

Poden demanar una exempció tots aquells alumnes que reuneixin els requisits exigits per la normativa.
RECORDEU que inicialment el fet de fer les pràctiques és una cosa "bona", que afavoreix la inserció i la qualificació. Així doncs, s’ha d’entendre que pels alumnes, es recomanarà que realitzin les pràctiques.
Es donen situacions en les que l’exempció és recomanable i des del propi centre es pot aconsellar. Es tractaria de persones que alternen estudis i feina, que tenen càrregues familiars, que pateixen malalties o dificultats greus pels desplaçaments, etc. En aquests casos, juntament amb l’equip educatiu, es valoraran els avantatges i perjudicis de dedicar un temps afegit a la realització de l’FCT.

Quan han de demanar els alumnes les exempcions?

No hi ha un període exclusiu per a presentar les sol·licituds. Tot i així es convenient, per organització i sobretot de cara a la planificació de l’FCT, que es procuri concentrar-les en una o dos èpoques durant el curs, coincidint amb els mesos anteriors al començament dels períodes més habituals per a l’FCT.  Aquests períodes varien segons els cicles formatius, la programació que es fa, etc.
En qualsevol cas s’hauria d’evitar (i recomanem ser enèrgics en aquest punt) que es presentin durant la realització de l’FCT amb la voluntat expressa d’escurçar-ne la durada prevista llevat que hi hagi motius greus i degudament justificats.

És difícil resoldre les exempcions?

La resposta és que no.  Els criteris són objectius, avaluables documentalment i estan degudament explicats per la normativa.
En el cas de circumstàncies especials com ara treballs a l’estranger, tasques de difícil qualificació i en definitiva quan es tinguin dubtes es pot traslladar la sol·licitud al/la coordinador/a de l’FCT i demanant que faci una proposta de resolució.

Què passa si un alumne no està d’acord amb la resolució que es dóna a la seva sol·licitud?

No és un cas freqüent atès que sempre es pot parlar amb l’alumne i explicar-li els motius pel que s’ha denegat una sol·licitud d’exempció.  En qualsevol cas si l’alumne persisteix pot fer un recurs a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals Artístics i Especialitzats dins els 30 dies següents.

Es pot demanar una exempció el mes de juny en que s’acaba el cicle?

Un dels requisits a complir quan es fa la planificació de la FCT és garantir que a l’acabament del cicle tots els alumnes tindran aquest crèdit enllestit. Deixar un alumne sense fer les pràctiques, amb l’expectativa d’una futura sol·licitud d’exempció comporta un risc que s’haurà d’avaluar en cada cas.  Si un alumne per l’expectativa d’una exempció, o al·legant altres motius, es nega a iniciar les pràctiques en la data programada hauria de signar un escrit on es fa responsable d’aquesta decisió.

Cada curs, durant el mes de març, es realitza una enquesta a tots els alumnes que es van graduar el curs anterior en el mes de juny, per tal de mesurar el seu grau d'inserció laboral.

En aquesta enquesta, se’ls demana informació, entre altres, dels següents punts :

1.    Quina és la teva situació actual:

a.    Estic buscant feina
b.    Continuo estudiant
c.    Estudio i treballo
d.    Estic treballant

2.    La teva feina actual està relacionada amb els estudis de Cicles Formatius que vas realitzar

a.    Si
b.    No

Els resultats obtinguts per l'alumnat de l'Institut Provençana i la comparativa amb els resultats d'anys anteriors es poden veure en el següent informe d'inserció laboral.

PROGRAMA INNOVAFP     

És un programa depenent del Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, de la Direcció General de Formació Professional.

L’objectiu final del programa és que els centres siguin un referent en innovació en el seu territori. Aquesta frase té una implicació important respecte els seus agents més importants (alumnes, professorat i entorn) que s’han de veure beneficiats d’aquesta realitat. 

Els alumnes perquè tenen la possibilitat de treballar en projectes que tenen la base d’un cas real en el que emmarcar-se. 

El professorat perquè té la possibilitat d’actualitzar coneixements i d’oferir un tracte de professional a professional amb empreses. 

Les empreses, especialment les micro i petites empreses i altres organitzacions, tant públiques com privades, així com els emprenedors, han d’acabar veient els centres d’FP com a possibles col·laboradors quan es plantegin engegar un projecte d’innovació o de transferència de coneixement. 

Així mateix, la col·laboració en projectes d’innovació amb empreses o altres organitzacions, haurien d’arribar a formar part dels procediments identificats i registrats als centres i per a cadascuna de les seves famílies professionals, fent de la innovació un concepte present en tots els processos d’ensenyament-aprenentatge.

 

EL PROGRAMA INNOVAFP A L’INSTITUT PROVENÇANA

L’institut Provençana té una llarga trajectòria com a centre on es desenvolupen tota mena de projectes innovadors, d’emprenedoria… va ser un dels primers centres que es van adherir al programa Innovafp l'any 2013 i des de llavors tots els anys es posen en marxa diversos projectes innovadors i de transferència del coneixement amb empreses de l'entorn, també amb diverses institucions i ONG, amb reconegut èxit en forma de premis o de repercussió mediàtica local.

Tot això posa de manifest que és un centre on es potencia l'ús de metodologies actives, necessàries per al desenvolupament d'aquests projectes, l'objectiu final dels quals és acostar a l'alumnat al mercat laboral, posant el focus en el desenvolupament de les competències professionals personals i socials i en capacitats com la proactivitat, treball en equip, resolució de reptes reals, provocant un impacte en el teixit empresarial de l'entorn de millora competitiva alhora que forma professionals capaços de donar una resposta adequada a la demanda actual de les empreses de professionals amb un perfil creatiu i innovador.

 

 

PROJECTES DESTACATS 2020-2021

PROJECTE  “D’innovació metodològica del Dept d’edificació i obra civil, per la digitalització de l’aprenentatge”

Família Construcció i obra civil

Premi: -Subvenció 10ª edició Mesures a la innovació de la fundació bcnfp 2020-21 “Projecte d’innovació metodològica del Departament d’Edificació  i Obra Civil”. 

En aquest enllaç podeu veure l’explicació de la implantació de la Realitat virtual en la FP d’edificació de l’Ins Provençana.

Amb la intenció d’incorporar noves tecnologies i d’innovació al desenvolupament de projectes, es pretén incloure en les activitats pràctiques dels alumnes com treballar “la realitat a l’entorn virtual” amb l’ajut d’ulleres i el programari necessari.

El Departament d’Edificació i Obra Civil de l’Institut Provençana és l’encarregat de desenvolupar diferents projectes de millora tant del taller de construcció, com de diferents parts de l’institut, que executen els alumnes. A més disposa d’un prototip d’experimentació que consisteix en un contenidor marítim que ja tenim instal·lat al centre. En el que es procedirà a desenvolupar diferents sistemes constructius i es convertirà en un equipament més al qual se li donarà ús de viver d’empreses perquè els mateixos alumnes del centre disposin d’un espai per desenvolupar la seva professió.

El projecte de construcció del viver d’empreses és un dels diferents projectes d’experimentació i innovació educativa en l’àmbit de la formació professional que desenvolupa el centre. L’aula es converteix en un estudi d’arquitectura real i el taller en una obra real.

L’objectiu de la implantació d’aquesta tecnologia, que connecta l’usuari (en aquest cas l’estudiant) amb l’entorn de l’element a construir en 3D de forma virtual, i a dirigir els coneixements dels estudiants cap a la Construcció 4.0.

          

Descripció de la Formació en Centres de Treball (FCT)

Determinats programes de batxillerat, formació professional i altres programes formatius inclouen formació pràctica en centres de treball per part dels alumnat. El Departament d'Educació regula aquesta formació i les condicions per a l'establiment dels convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

Són pràctiques formatives realitzades per l'alumnat en:

- el mòdul de formació en centres de treball dels cicles formatius de la formació professional específica,

- la fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers dels cicles de formació específica d'arts plàstiques i disseny,

- la matèria optativa d'estada a l'empresa de l'alumnat de batxillerat i

- la formació pràctica realitzada per l'alumnat d'altres programes formatius, organitzats o autoritzats pel Departament d'Ensenyament.

L'objectiu de la formació pràctica és completar el coneixement i les competències de l'alumnat adquirides en l'àmbit acadèmic, conèixer la realitat del món productiu i millorar les seves possibilitats d'inserció professional.

El conveni de col·laboració és el document que formalitza la formació pràctica de l'alumnat en centres de treball.

La formació pràctica en cap supòsit implica relació laboral o de servei retribuït entre l'alumne/a i l'empresa o entitat col·laboradora.

Podeu obtenir informació més detallada sobre la FCT així com els plans d'activitat per a cada un dels cicles descarregant el llibret de la FCT elaborat per l'institut.

Informacions addicionals